szukaj
Rejestr zmian
www.bip.gov.pl
 
www.mpo.com.pl
Strona główna
Instrukcja obsługi
Informacje podstawowe
Status prawny Spółki
Przedmiot działalności Spółki
Struktura organizacyjna Spółki
Organy i Władze MPO sp. z o. o.
Majątek i struktura własnościowa Spółki
Sposób obsługi interesantów
Zamówienia publiczne
Lista rejestrów i archiwów
Rejestr zmian na stronach BIP MPO
Redakcja
Majątek i struktura własnościowa Spółki


Jedynym właścicielem Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa, które posiada 582 010 udziałów o łącznej wartości 292 808 000 zł. Jest to kapitał zakładowy Spółki.


Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku w tys. zł.Stan na dzień


31.12 .2017

Aktywa  w tys.zł.
A. Aktywa trwałe 460 465
I. Wartości niematerialne i prawne 124
II. Rzeczowe aktywa trwałe 307 317
1. środki trwałe 283 739
a. grunty 118 266
  prawo wieczystego użytkowania
  prawo własności
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 91 894
c. pozostałe środki trwałe 73 580
III. Należności długoterminowe                                       0
IV. Inwestycje długoterminowe 139 704
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 321B. Aktywa obrotowe 79 450
I. Zapasy 4 879
II. Należności krótkoterminowe 22 319
III. Inwestycje krótkoterminowe 46 382
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 870
Pasywa
A. Kapitał własny 270 672
I. Kapitał podstawowy 291 714
II. Kapitał zapasowy 22 809
III. Kapitał z aktualizacji wyceny

0

IV. Zysk (strata)  z lat ubiegłych -20 780
IV. Zysk (strata) netto -23 072
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 269 243


Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2019-06-13 13:49:43 (Judyta Motyka)
Opublikowano: 2019-06-13 13:50:02 (Judyta Motyka)
Ilość odwiedzin: 13286
Drukuj Poleć stronę Na górę
CMS by WEB interface
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Copyright © 2003 - 2020. All rights reserved.