szukaj
Rejestr zmian
www.bip.gov.pl
 
www.mpo.com.pl
Strona główna
Instrukcja obsługi
Informacje podstawowe
Status prawny Spółki
Przedmiot działalności Spółki
Struktura organizacyjna Spółki
Organy i Władze MPO sp. z o. o.
Majątek i struktura własnościowa Spółki
Sposób obsługi interesantów
Zamówienia publiczne
Lista rejestrów i archiwów
Rejestr zmian na stronach BIP MPO
Redakcja
Majątek i struktura własnościowa Spółki


Jedynym właścicielem Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa, które posiada 582 010 udziałów o łącznej wartości 292 808 000 zł. Jest to kapitał zakładowy Spółki.


Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku w tys. zł.Stan na dzień


31.12 .2018

Aktywa  w tys.zł.
A. Aktywa trwałe 445 862
I. Wartości niematerialne i prawne 92
II. Rzeczowe aktywa trwałe 295 774
1. środki trwałe 265 337
a. grunty 116 576
  prawo wieczystego użytkowania
  prawo własności
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 86 783
c. pozostałe środki trwałe 61 978
III. Należności długoterminowe                                       0
IV. Inwestycje długoterminowe 126 503
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23 493B. Aktywa obrotowe 77 236
I. Zapasy 5 105
II. Należności krótkoterminowe 39 558
III. Inwestycje krótkoterminowe 26 648
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 925
Pasywa
A. Kapitał własny 173 921
I. Kapitał podstawowy 291 714
II. Kapitał zapasowy 22 809
III. Kapitał z aktualizacji wyceny

0

IV. Zysk (strata)  z lat ubiegłych -48 296
IV. Zysk (strata) netto -92 306
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 349 177


Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2020-07-15 12:31:15 (Judyta Motyka)
Opublikowano: 2020-07-15 12:31:24 (Judyta Motyka)
Ilość odwiedzin: 16804
Drukuj Poleć stronę Na górę
CMS by WEB interface
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved.