szukaj
Rejestr zmian
www.bip.gov.pl
 
www.mpo.com.pl
Strona główna
Instrukcja obsługi
Informacje podstawowe
Status prawny Spółki
Przedmiot działalności Spółki
Struktura organizacyjna Spółki
Organy i Władze MPO sp. z o. o.
Majątek i struktura własnościowa Spółki
Sposób obsługi interesantów
Zamówienia publiczne
Lista rejestrów i archiwów
Rejestr zmian na stronach BIP MPO
Redakcja
Majątek i struktura własnościowa Spółki


Jedynym właścicielem Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa, które posiada 582 010 udziałów o łącznej wartości 291 714 000 zł. Jest to kapitał zakładowy Spółki.


Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku w tys. zł.Stan na dzień


31.12 .2016

Aktywa  w tys.zł.
A. Aktywa trwałe 459 173
I. Wartości niematerialne i prawne 82
II. Rzeczowe aktywa trwałe 321 749
1. środki trwałe 309 557
a. grunty 121 318
  prawo wieczystego użytkowania
  prawo własności
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 100 617
c. pozostałe środki trwałe 87 621
III. Należności długoterminowe  
IV. Inwestycje długoterminowe 120 591
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 751B. Aktywa obrotowe 63 792
I. Zapasy 2 914
II. Należności krótkoterminowe 19 161
III. Inwestycje krótkoterminowe 37 163
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 554
Pasywa
A. Kapitał własny 293 743
I. Kapitał podstawowy 291 714
II. Kapitał zapasowy 22 055
III. Kapitał z aktualizacji wyceny

754

IV. Zysk (strata)  z lat ubiegłych -32 534
IV. Zysk (strata) netto 11 754
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 229 222


Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2018-01-11 12:51:52 (Wojciech Jakubczak)
Opublikowano: 2018-01-11 12:51:57 (Wojciech Jakubczak)
Ilość odwiedzin: 11957
Drukuj Poleć stronę Na górę
CMS by WEB interface
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Copyright © 2003 - 2018. All rights reserved.