szukaj
Rejestr zmian
www.bip.gov.pl
 
www.mpo.com.pl
Strona główna
Instrukcja obsługi
Informacje podstawowe
Status prawny Spółki
Przedmiot działalności Spółki
Struktura organizacyjna Spółki
Organy i Władze MPO sp. z o. o.
Majątek i struktura własnościowa Spółki
Sposób obsługi interesantów
Zamówienia publiczne
Lista rejestrów i archiwów
Rejestr zmian na stronach BIP MPO
Redakcja
Majątek i struktura własnościowa Spółki


Jedynym właścicielem Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa, które posiada 582 010 udziałów o łącznej wartości 291 714 000 zł. Jest to kapitał zakładowy Spółki.


Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku w tys. zł.Stan na dzień


31.12 .2015

Aktywa  w tys.zł.
A. Aktywa trwałe 498 890
I. Wartości niematerialne i prawne 684
II. Rzeczowe aktywa trwałe 338 874
1. środki trwałe 338 874
a. grunty 123 081
  prawo wieczystego użytkowania
  prawo własności
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 105 598
c. pozostałe środki trwałe 110 195
III. Należności długoterminowe  
IV. Inwestycje długoterminowe 133 613
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 719B. Aktywa obrotowe 47 879
I. Zapasy 3 278
II. Należności krótkoterminowe 15 014
III. Inwestycje krótkoterminowe 22 621
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 966
Pasywa
A. Kapitał własny 281 280
I. Kapitał podstawowy 291 005
II. Kapitał zapasowy 22 055
III. Kapitał z aktualizacji wyceny

754

IV. Zysk (strata)  z lat ubiegłych -41 420
IV. Zysk (strata) netto 8 886
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 265 489


Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2016-08-16 12:55:51 (Wojciech Jakubczak)
Opublikowano: 2016-08-16 12:56:25 (Wojciech Jakubczak)
Ilość odwiedzin: 10983
Drukuj Poleć stronę Na górę
CMS by WEB interface
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Copyright © 2003 - 2017. All rights reserved.