szukaj
Rejestr zmian
www.bip.gov.pl
 
www.mpo.com.pl
Strona główna
Instrukcja obsługi
Informacje podstawowe
Status prawny Spółki
Przedmiot działalności Spółki
Struktura organizacyjna Spółki
Organy i Władze MPO sp. z o. o.
Majątek i struktura własnościowa Spółki
Sposób obsługi interesantów
Zamówienia publiczne
Lista rejestrów i archiwów
Rejestr zmian na stronach BIP MPO
Redakcja
Przedmiot działalności Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. prowadzi lub może prowadzić działalność
w następującym zakresie (wg PKD):

 • 38.1, zbieranie odpadów
 • 38.2, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
 • 38.3, odzysk surowców
 • 39.00.Z, działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • 37.00.Z, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 81.10.Z, działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.2, sprzątanie obiektów
 • 81.30.Z, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 23.6, produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
 • 24.3, produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce
 • 25.1, produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
 • 25.2, produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • 25.30.Z, produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • 25.50.Z, kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • 25.6, obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 28.2, produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
 • 33.1, naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
 • 36.00.Z, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 41.10.Z, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.1, roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
 • 42.2, roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.9, roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • 43.1, rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.2, wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.3, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.9, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
 • 45.20, Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.3, sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.7, pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
 • 46.90.Z, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.30.Z, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 49.4, transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 52.1, magazynowanie i przechowywanie towarów
 • 52.2, działalność usługowa wspomagająca transport
 • 55.10.Z, hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.90.Z, pozostałe zakwaterowanie
 • 56.2, przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
 • 68.20.Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.2, doradztwo związane z zarządzaniem
 • 71.1, działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.2, badania i analizy techniczne
 • 77.1, wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.3, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
 • 80.20.Z, działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 85.59.B, działalność edukacyjna oraz promocyjna w zakresie ekologii pod katem unieszkodliwiania odpadów
 • 35,14.Z produkcja energii elektrycznej i sprzedaż tej energii na zewnątrz
 • 20.15.Z produkcja nawozów i związków azotowych
 • 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną , gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych


Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2020-02-11 14:40:02 (Judyta Motyka)
Opublikowano: 2020-02-11 14:40:10 (Judyta Motyka)
Ilość odwiedzin: 13212
Drukuj Poleć stronę Na górę
CMS by WEB interface
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved.